Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EUGO GROUP B.V.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door.

Ingangsdatum: 1 januari 2024

1. Introductie en acceptatie van voorwaarden

Welkom op de website van Eugo Group B.V., www.eugogroupbv.com (de “Site”). Eugo Group B.V., een in Nederland geregistreerd bedrijf met haar statutaire zetel aan de Kingsfordweg 00151, 1043Gr, Amsterdam (het “Bedrijf”), levert haar diensten en producten onder de volgende Algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”).
Door de Site te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, met inbegrip van eventuele aanvullende richtlijnen en toekomstige wijzigingen.

2. Definities en interpretatie

In het kader van deze Voorwaarden:

  • “Producten” zijn computerapparaten en consumentenelektronica die door de Vennootschap worden geproduceerd en verkocht.
  • “Diensten” omvatten digitale advertentieoplossingen, integratie van Internet of Things (IoT), Techkit Essentials en de ontwikkeling van websites en apps.
  • “Gebruiker”, “U” of “Uw” verwijst naar een individu of entiteit die interageert met de Site of gebruik maakt van de Producten of Diensten aangeboden door de Onderneming.
  • “Inhoud” verwijst naar alle informatie, tekst, afbeeldingen, gegevens, links of ander materiaal dat op de Site wordt geplaatst, ongeacht of dit door het Bedrijf is gemaakt of door een Gebruiker is ingediend.

3. Omvang van de diensten

Het bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van op maat gemaakte diensten en producten op de volgende gebieden:

  • Productie van producten: Ontwerpen en produceren van hoogwaardige computerapparatuur en consumentenelektronica.
  • Oplossingen voor digitale reclame: Het aanbieden van uitgebreide digitale marketingservices.
  • IoT-integratie: Oplossingen bieden voor de integratie en het beheer van IoT-apparaten.
  • Techkit Essentials: Een service op abonnementsbasis voor het huren van computerapparatuur met extra ondersteuning.
  • Website- en app-ontwikkeling: Aangepaste ontwikkelingsservices voor digitale platforms.
  • IT-oplossingen: IT-oplossingen op maat voor het MKB, de detailhandel en het onderwijs.

4. Gebruikersaccount en registratie

4.1 Account aanmaken

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Site, moet u mogelijk een account aanmaken. U stemt ermee in om nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken tijdens het registratieproces.

4.2 Veiligheid

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Eigendom

De Onderneming verklaart exclusief eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle Inhoud die wordt weergegeven, gepubliceerd of anderszins beschikbaar wordt gesteld op de Site, en met betrekking tot de aangeboden Producten en Diensten. Dit omvat een breed scala aan intellectuele eigendommen, waaronder, zonder beperking, auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere eigendomsrechten. Deze rechten zijn ofwel rechtstreeks in bezit van het bedrijf of worden gebruikt onder licentie van derde licentiegevers. De Gebruiker erkent dat dergelijke intellectuele eigendomsrechten geldig en afdwingbaar zijn en stemt ermee in dat het gebruik van de Site, Producten en Diensten de Gebruiker geen eigendom of rechten op intellectuele eigendom verleent, met uitzondering van de beperkte rechten die uitdrukkelijk onder deze Voorwaarden worden verleend.

5.2 Handelsmerkbescherming

Het logo van de Onderneming, samen met diverse andere merken en identificaties die op de Site en in verband met de Producten en Diensten worden gebruikt, zijn gedeponeerde handelsmerken van de Onderneming. Deze handelsmerken zijn geregistreerd en genieten bescherming onder de handelsmerkwetten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Hong Kong. De gebruiker erkent de exclusieve rechten van het bedrijf op deze handelsmerken en stemt ermee in deze handelsmerken, of verwarrend gelijkende merken, niet te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de handelsmerkrechten van het bedrijf of deze verwatert.
Ongeautoriseerd gebruik van deze handelsmerken is ten strengste verboden en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke sancties. Bovendien zal de gebruiker geen aanvragen indienen voor de registratie van handelsmerken of domeinnamen die identiek zijn aan of verwarrend veel lijken op handelsmerken van het bedrijf. De gebruiker erkent dat elk ongeoorloofd gebruik van de handelsmerken van het bedrijf onherstelbare schade voor het bedrijf zou veroorzaken, waarvoor een geldelijke schadevergoeding ontoereikend zou zijn, en daarom heeft het bedrijf recht op een voorlopige voorziening, naast alle andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn bij de wet of in het eigen vermogen.

6. Gedrag en verplichtingen van de gebruiker

6.1 Naleving van wetten

U stemt ermee in de Site, Producten en Services te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving.

6.2 Verboden activiteiten

Het is verboden om activiteiten te ondernemen die de Site of Services, of de servers en netwerken die verbonden zijn met de Site, verstoren of verstoren.

7. Aankoopvoorwaarden voor producten en diensten

7.1 Verkoopvoorwaarden

Alle verkopen van Producten en Diensten zijn definitief. Als B2B-entiteit biedt het bedrijf geen terugbetalingen aan.

7.2 Productgarantie

Voor producten geldt een garantie tegen materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik gedurende een bepaalde periode.

8. Beperking van aansprakelijkheid

Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van de Site of uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site; (ii) gedrag of inhoud van derden op de Site; (iii) alle inhoud verkregen van de Site; en (iv) onbevoegde toegang tot, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud.

9. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord de Onderneming, haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw toegang tot of gebruik van de Site, Services of Producten, of uw schending van deze Voorwaarden.

10. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

10.1 Vertrouwelijke informatie

Alle niet-openbare informatie die door de Onderneming of Gebruikers wordt gedeeld tijdens het gebruik van de Site, Producten of Diensten, wordt als vertrouwelijk beschouwd. Gebruikers stemmen ermee in dergelijke informatie niet openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

10.2 Gegevensbescherming

De Onderneming zet zich in voor de bescherming van de privacy en veiligheid van de persoonlijke gegevens van Gebruikers in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

11. Beëindiging en opschorting

11.1 Beëindiging door Bedrijf

De Onderneming behoudt zich het recht voor om uw account en toegang tot de Site, Producten en Services zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of op te schorten voor gedrag dat naar het oordeel van de Onderneming in strijd is met deze Voorwaarden of schadelijk is voor andere Gebruikers, de Onderneming of aan haar gelieerde ondernemingen of derden.

11.2 Gevolgen van beëindiging

Bij beëindiging komt uw recht om de Site, Producten en Services te gebruiken onmiddellijk te vervallen. Alle bepalingen van deze Voorwaarden die door hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

12. Wijzigingen aan de voorwaarden

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen we ten minste 30 dagen van tevoren kennisgeving doen van het van kracht worden van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke verandering is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

13. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht. Het niet afdwingen van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden door ons zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

14. Diverse

14.1 Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en de Onderneming met betrekking tot het gebruik van de Site, Producten en Diensten en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en de Onderneming.

14.2 Opdracht

Het Bedrijf kan deze Voorwaarden en/of het Privacybeleid van het Bedrijf geheel of gedeeltelijk toewijzen of delegeren aan een persoon of entiteit op elk gewenst moment met of zonder uw toestemming. U mag geen rechten of verplichtingen onder de Voorwaarden of het Privacybeleid toewijzen of delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

14.3 Feedback en contact

Feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de Site moeten worden gericht aan:
Eugo Groep B.V.
Kingsfordweg 00151, 1043Gr, Amsterdam, Nederland
info@eugogroupbv.com

Geïnteresseerd? Laten we wat magie laten gebeuren!

Hallo daar! Klaar om in de wondere wereld van onze producten en diensten te duiken? Klik op de link hieronder om te chatten met een van onze geweldige vertegenwoordigers!